نحوه شرکت در جشنواره خوارزمی

۲۸ خرداد ۱۳۹۴
کلیه دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش (زیر ۳۰ سال) که در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ به تحصیل اشتغال دارند .میتوانند در جشنواره جوان خوارزمی شرکت نمایند.

مدارک لازم جهت ارائه طرح به ستاد جشنواره :۱ ـ گزارش علمی جامع و کامل طرح

۲ ـ فــرم های تــکمیل شده ( ۱ ) ، ( ۲ ) ، ( ۳ ) و ( ۴ )

۳ ـ مدارک و مستندات مربوط به طرح ( نوار ویدیویی ، نوار کاست ، دیسکت ، CD ، عکس ، نمودار و . . .، به استثناء دست ساخته ها )

تبصره : دست ساخته های طراحان در صورت درخواست ستاد ، جهت داوری حضوری ارائه شود .

تذکرات مهم:

۱ ـ بــــرای هر طرح باید مدارک فوق به صورت جداگانه تکمیل و ارسال شود و از ارسال چند طرح در قالب « مجموعه طرح » با یک فرم خودداری گردد .

۲ ـ فرم شماره ( ۲ ) برای هر طراح به طور جداگانه تکمیل شود .

۳ ـ فرم ها به طور کامل ، تکمیل و موارد درخواستی ( عکس طراح ، طرح و . . . ) ضمیمه شود

۴ ـ جــدول زمان بندی و سهمیه تعیین شده دقیقاً رعایت شود . به طرح هایی که خارج از برنامه زمان بندی ، سهمیه تعیین شده ، بدون داوری کمیته استان و یا به طور ناقص ارسال گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد

۵ ـ کلیه گزارش ها ، مدارک و مستندات علمی مربوط به طرح های منتخب استان ، اعم از نوشته ها ، کتاب ها ، نوار ویدویی  ، نوار کاست ، CD ، عکس و نمودار ، به انضمام فرم های تکمیل شده ، به طور کامل ارسال گردد ولیکن از ارسال دست ساخته ها خودداری شود . ۶ ـ تصویری از کلیه گزارش ها ، مدارک و مستندات ارسالی در دبیرخانه استان بایگانی و اصل گزارش و مدارک به ستاد ارسال گردد .

۷ ـ با توجه به این که طرح های ارسالی به طور مقایسه ای در زمینه ها و گروههای مربوط بررسی و انتخاب می شوند ، لذا کلیه اعتراضات مربوط به انتخاب طرحهای منتخب استانی باید در کمیته جشنواره استان مورد بررسی قرار گیرد و ستاد جشنواره منحصراً در مورد شیوه داوری کمیته های استانی ارزیابی لازم را به عمل خواهد آورد .

۸ ـ کمیته جشنواره استان ها باید آمار کامل طرح های شهرستان / مناطق و مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش را در جدول پیوست تکمیل نموده و همراه با طرح های منتخب به ستاد جشنواره ارسال نمایند.

۹ ـ سهمیه تعداد طرح های منتخب استانی هر استان برای پنجمین جشنواره جوان خوارزمی بر اساس شاخص های زیر محاسبه شده است . رعایت سهمیه طرح های منتخب از سوی استان های ضروری است .


معیارهای داوری :

 

ردیف عنوان ضریب
۱ ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح ۵
۲ خلاقیت و نوآوری – تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ۷
۳ کاربرد و حل مسئله ۴
۴ گزارش علمی و مستند سازی ۴

ضوابط داوری :

۱ ـ ارزش علمی ، پژوهشی و فنی طرح

به این معنی که طرح دارای مبانی نظری می باشد و در ساخت و انجام آن ، طراح یا طراحان از روش ها و قوانین علمی استفاده کرده اند ، و طرح ارائه شده در مقایسه با طرحهای مشابه با توجه به مبانی نظری و استفاده از روش ها و قوانین علمی ، دارای ارزش بالاتری می باشد . این ارزش از دیدگاه داوران ، ممکن است ناظر بر کاربرد طرح ، هزینه و بازده ، مزیت طرح نسبت به طرحهای مشابه و یا سهولت استفاده از آن باشد .

۲ ـ خلاقیت و نوآوری ـ تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریخلاقیت ، عبارت از تولید فکر جدید و نوآوری در ساخت ابزار و یا ارائه نظریه و یا خلق اثری بدیع در هنر و ادبیات است ؛ به این معنی که طرح ارائه شده ممکن است بر اساس تفکر دیگران با تغییراتی در آن ، ساخته و یا ارائه شده و یا ممکن است طرح بر اساس تفکر طراح و یا طراحان شکل گرفته باشد که در این صورت ، خلاقیت و نوآوری را تواماً دارا خواهد بود .

تـجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ، بدین معنی است که فرد بتواند اجزاء و عناصر یک مسأله یا پدیده را مورد بررسی قرار داده و سپس ارتباط بین اجزاء و عناصر را تحلیل نماید و در نهایت به یک فرضیه و یا نظریه برسد و راهکارهایی را ارائه نماید .

۳ ـ کاربرد و حل مسألهکاربرد و حل مسأله ، بدین معنی است که طراح یا طراحان به مسأله ای برخورد کرده اند و برای حـل آن مسأله ، راه حـل و یـا راه حـل هـایی کاربردی پیشنهاد نموده اند ، که قابل ساختن و یا عمل کردن است و تجویز آن ، راه حل منطقی مسأله مورد نظر طراح و یا طراحان می باشد . در آثار ادبی و هنری ، ارزش و کاربرد اثر در ادبیات و هنر ، ملاک ارزیابی خواهد بود .

۴ ـ‌گزارش علمی و مستند سازیطراح یا طراحان بایستی کلیه مراحل عملیات طرح از شروع تا پایان را بر اساس چهارچوب یک نوشتار علمی ، با رعایت « مقدمه ، پیشینه تحقیق ، طرح مسأله ، تعریف و تشریح کامل اجزاء طرح ساخته شده ، شیوه عمل آن و قوانین علمی به کار رفته در آن و در طرح های پژوهشی ، علاوه بر موارد فوق ، امکان مطالعه ، عامل زمان و مکان ،تـهیه و تنظیم فرضیه ، طــــبقه بندی اطلاعات ، تجزیه و تـــحلیل اطلاعات ،تـعیین اعتبار فرضیه ، نتیجه گیری و درصورت امکان ، ارائه نظریه » ، و همراه بامـدارک و مـستندات لازم ( عکس ، نمودار ، فیلم ، دیسکت ، سی دی و . . . ) ارائه نمایند .

توجه :دانش آموزان عزیز ممکن است در هر یک از حوزه های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، زیستی و کشاورزی ، علوم انسانی و هنر ، طرح هایی را ارائه نمایند که هیأت داوری بـرای داوران طـرح بر اساس ضوابط چهارگانه فوق الذکر ، دقیقاً نتوانند مصادیق آن را پیدا نمایند ؛ لذا باید در ارزیابی طرح ها ، ویژگی هر حوزه معرفتی و روش علمی مربوط به آن حوزه مدنظر قرار گیرد


اعتبارات و نحوه هزینه :به منظور برگزاری کیفی تر و بهتر جشنواره ، اعتبار مورد نیاز در شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش به میزان حداقل سرانه هر دانش آموز مقطع متوسطه ، پیش دانشگاهی و دانشجویان مراکز آموزش عالی ۸۰۰ ریال پیش بینی و در اختیار کمیته جشنواره استان قرار گیرد . ( به استناد بخشنامه شماره ۳۴۵/۴۰۰ مورخ ۲۱/۲/۷۶ هزینه سرانه مذکور در سنوات قبل به مــبلغ ۶۰۰ ریال بوده است ) . اعتبار اجرایی طرح ، حداکثر در سقف اعتباری که به مــوجب ایــن بــند پیش بینی می شود تعیین گردد . هــــزینه هـای ایــن اعتبار برای موارد زیر می باشد .

۱ ـ پشتیبانی مادی جهت تکمیل طرح های برتر که به تأیید هسته های علمی مربوط در کمیته جشنواره رسیده است

۲ ـ پرداخت حق الزحمه داوران و عوامل اجرایی

۳ ـ هـزینه تبلیغات ( چاپ پــوستر ، بروشور ، گردهمایی ها و جلسات ، آگهی ها و . . . )

۴ ـ پرداخت هزینه های برگزاری مراسم

۵ ـ پرداخت هزینه های خرید هدایا

۶ ـ انعقاد قرارداد با مؤسسات علمی ، فنی و دانشگاهی برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان از امکانات مؤسسات مذکور جهت تکمیل طرح ها

۷ ـ پرداخت هزینه های لازم برای ایاب و ذهاب دانش آموزان و مسؤولان جشنواره به مراکز داوری و مراسم تقدیر

کمیته جشنواره استان بایستی در پایان ، گزارش کاملی از نحوه تأمین هزینه های مربوط را با مدارک و مستندات لازم به شورای برنامه ریزی آموزش و پرورش استان گزارش نماید .

 

منبع: بانک مقالات فارسی

 

برچسب‌ها:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *